Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Poul Sejr Nielsen A/S (samlet betegnet ” PSN”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik). Den gælder for Poul Sejr Nielsen A/S’ virksomhed.

1. Om Poul Sejr Nielsen A/S

PSN er en af Nordsjællands største teknikentreprenører. PSN leverer serviceydelser og totalløsninger inden for EL, VVS, ventilation, vedvarende energi samt tag og facaderenovering.

I forbindelse med driften af PSN’s virksomhed indsamler og behandler PSN personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. PSN er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til PSN’s behandling af personoplysninger, som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

Poul Sejr Nielsen A/S
Klintehøj Vænge 7
3460 Birkerød
CVR-nr. 89431328
E-mail: psn@psn.dk

2. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos PSN, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres. Dete er særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af PSN’s virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner. Generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende PSN’s rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at PSN vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

PSN indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold hos PSN.

PSN vil typisk indsamle følgende oplysninger:

  • Oplysninger vedrørende vores kunder:

   Oplysninger, som du giver os, når du bliver kunde hos PSN. Det gælder herunder kontaktoplysninger (virksomhedens navn og adresse), dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i dit kundeforhold hos PSN.

 

  • Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere: 

   Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

 

 • Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside

  Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware- og software-information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

5. Brug af dine personoplysninger

PSN behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig.

PSN behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

Administration af kundeforhold – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med PSN som led i driften af PSN’s virksomhed, herunder fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person. PSN kan desuden i forbindelse med kundeadministrationen behandle oplysninger om vores kontaktpersoner hos vores kunder.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold – PSN behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som PSN arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider – Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som PSN er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler PSN, herunder blandt andet PSN’s produktionsstatistik og kvalitetskontrol.

PSN anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

PSN bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

PSN behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din aftale med PSN (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til PSN’s legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som PSN er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

7. Deling af personoplysninger

PSN videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed.

PSN kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere. Dette sker kun i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed. Det er fx. i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

PSN tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

PSN videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

PSN overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

8. Dataintegritet og datasikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.

Det er PSN’s politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som PSN er i besiddelse af. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv. Du kan også trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på psn@psn.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over PSN’s behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Opdateringer
PSN evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi er altid til rådighed - kontakt os

Kontaktinformation

Hovedkontor - Birkerød
Kontor - Næstved

Afdelinger Birkerød

Tag & Facade
VVS-Entreprise, EL, Salg & Marketing

Kompetencer

×
Menu